آب دهان (تف کردن)
تعبیر خواب آب دهان (تف کردن) به روایت ابن سیرین اگر کسی ببیند که تف انداخت سخنی می گوید که جایز و مشروع نیست و اگر ببیند در مسجد تف انداخت ...