آپارتمان
تعبیر خواب آپارتمان به روایت لوک اویتنهاو آپارتمان: دوستان خوب داشتن آپارتمان زیبا: احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد آپارتمان کوچک: تلاشهای شما بیهوده خواهند بود آپارتمان اجاره کردن: یک اتفاق ناخوشایند ...