آه و ناله
تعبیر خواب آه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید، نشانه آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد، اما امید به ...