آموزش
تعبیر خواب آموزش به روایت آنلی بیتون اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگى نصیب شما خواهد شد. اگر خود را در ...