آلبوم عکس
تعبیر خواب آلبوم عکس به روایت آنلی بیتون ۱ ـ دیدن آلبوم عکس در خواب، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است. ۲ - اگر زنی جوان خواب ببیند، مشغول تماشای عکسهای ...