آسیابان
تعبیر خواب آسیابان به روایت محمد بن سیرین دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را دردست او روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو ...