آستین
تعبیر خواب آستین به روایت لوک اویتنهاو آستین بلند: افتخار آستین کوتاه: ضرر آستین گشاد: خشم