آدم و حوا
تعبیر خواب آدم و حوا به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است که واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن ...