آتش
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد اگر ببیند از دهانش آتش بیرون ...