آتشکده
تعبیر خواب آتشکده به روایت ابن سیرین آتشکده در خواب، جایگاه مکرره بود. تعبیر خواب آتشکده به روایت ابراهیم کرمانی آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود. اگر بیند که در آتشکده رفت ...