آب
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد یقین قوت کار صعب و دشوار همدم و هم صحبت کسی شدن در خدمت مقام مهم ...