آب گل آلود
تعبیر خواب آب گل آلود به روایت منوچهر مطیعی تهرانی آب لجن آلود ابتلاست، ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از ...