آب چشمه
تعبیر خواب آب چشمه به روایت امام صادق (ع) دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است: ۱- بزرگی وجوانمردی ۲- غم و اندوه ۳- مصیبت ۴- بیماری ۵- طول عمر و زندگی از امام جعفر ...