آب بینی (خلط)
تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت ابن سیرین در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و ...