آب دریا
تعبیر خواب آب دریا به روایت یوسف نبی (ع) دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، ...