آب خوردن
تعبیر خواب آب خوردن به روایت محمد بن سیرین اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود. اگر بیند که ...