آب تیره
تعبیر خواب آب تیره به روایت ابن سیرین اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود. تعبیر خواب آب تیره و راکد ...