آب بازی
تعبیر خواب آب بازی به روایت آنلی بیتون ۱- اگر در خواب خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید ...