آبله
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تعبیر آبله در خواب دیدن بر پنج وجه است افزایش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بیننده از ( سفر ، سربازی ، سفر تحصیلی ، ...) روا ...