آبستنی
تعبیر خواب آبستنی به روایت ابن سیرین اگر کسی در خواب ببیند که شکم او مثل زن آبستن بزرگ شده است مال و نعمت به دست می آورد و هر چقدر ...