آبتنی
تعبیر خواب آبتنی به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد ...