آبادی
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه است صلاح کارهای این جهان خیرو منفعت داد و کامرانی گشایش کارهای شایسته تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر آبادانی کردن ...