آینده
تعبیر خواب آینده درکتاب سرزمین رویاها آینده خود را در خواب می بینید: فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید . آینده شما خوب نیست: ...