آمریکا
تعبیر خواب آمریکا درکتاب سرزمین رویاها خواب سرزمین امریکا: افراد بسیاری بدخواه شما هستند. شما امریکایی هستید: در دوران پیری خوشبخت خواهید بود. امریکا را روی نقشه می بینید: شادی بزرگ شما در امریکا ...