آشفتن
تعبیر خواب آشفتن به روایت لیلا برایت اگر در خواب ببینید که مسأله اى شما را آشفته کرده، بیانگر آن است که شما به هنگام بیدارى، نگرانى هاى کمى را در ...