آرنج
تعبیر خواب آرنج به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آرنج خود درخواب، علامت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی دشوار، پول اندکی دریافت می کنید. ۲ـ اگر دختری آرنج خود را ...