آرامش
تعبیر خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها شما درآرامش هستید: بدبختی در کمین است. شمااز دیگران می خواهید که آرام باشند: بسیار خشمگین خواهید شد. اشخاصی که در جنگ هستند آرام می کنید: با ...