آتش افروختن
تعبیر خواب آتش افروختن به روایت محمد بن سیرین آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میلن باشد آتش بی دود و ...