آب شدن یخ
تعبیر خواب آب شدن یخ به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به ...