آبکامه
تعبیر خواب آبکامه به روایت ابن سیرین خوردن آبکامه در خواب بر رنج و بیماری تن دلالت دارد، اگر ببیند که آبکامه می خورد به اندازۀ آن بیماری می کشد. تعبیر خواب ...

آب بینی (خلط)
تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت ابن سیرین در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و ...