آوار
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از ...

آلـــو
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب آلوی سرخ و سیاه ببیند ، دلیل بر مال و ثروت است که نصیبش خواهد شد اگر دز خواب آلوی زرد ببیند ...

آفتاب
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می شود خلیفه پادشاه و سلطان بزرگ رئیس عامل و مامور امور ارزاق و توشه عدل پادشاه سود و منفهت مردم زن ...

آغوش
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر ...

آفتابه
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است خدمتکار خزانه و انبار مدیر کار فرزند رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست تعبیر خواب به ...

آسیاب
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است پادشاه رئیس ثروت مرد دلیر خوان سالاری پادشاه و امیر تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ...

آسمان
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که ...

آستانه (درگاه خانه)
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوی در ، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به درون ...

آروغ
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند آروغ ترش و بدبو بود ، سخنی بر زبان می آورد که برایش خطر آفرین خواهد بود اگر ببیند آروغش رنگی چون دود ...

آجر
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل ...