ضرر های امواج تلفن بر بدن !!
تلفن همراه در کنار فوایدی که دارد، می‌تواند بر روی کل بدن اثرات نامطلوبی هم بگذارد‎   تلفن همراه در کنار فوایدی که دارد، می‌تواند بر روی کل بدن اثرات نامطلوبی هم ...