شامپو خود را هر چند وقت یکبار باید عوض کنید‎؟؟
لازم است شامپو خود را هر چند وقت یکبار عوض کنید‎   زمان مناسب برای تعویض شامپو مو سر شما هم مثل دندان شما می باشد. معنی این حرف این است: همانگونه ...