اختراعات جالب و عجیب قرن ۲۰
در قرن بیستم مقدار زیادی اختراع شده است.. با این حال،ایده برخی از این نوآوری ها در زمان حال هم مورد استفاده قرار میگیرد البته به صورت پیشرفته تر .. ...