آمرزیده شدن
تعبیر خواب آمرزیده به روایت آنلی بیتون اگر شخصى خواب ببیند آمرزیده شده است، بیانگر این است که انعام خوبى دریافت خواهد کرد.