آمبولانس
تعبیر خواب آمبولانس درکتاب سرزمین رویاها یک آمبولانس در حال حمل مریض: تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد. یک آمبولانس خالی: یک دوست را از دست می دهید.