آلـــو
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب آلوی سرخ و سیاه ببیند ، دلیل بر مال و ثروت است که نصیبش خواهد شد اگر دز خواب آلوی زرد ببیند ...