آفریقا
تعبیر خواب آفریقا درکتاب سرزمین رویاها خواب افریقا: منفعت مالی افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید: دارایی شما ازیاد پیدا می کند. به تنهایی به افریقا سفر می کنید: دوستان جدید پیدا ...