آفتاب
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می شود خلیفه پادشاه و سلطان بزرگ رئیس عامل و مامور امور ارزاق و توشه عدل پادشاه سود و منفهت مردم زن ...