آشغال
تعبیر خواب آشغال به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى ‏کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏ کنید، ...