آستانه (درگاه خانه)
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوی در ، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به درون ...