آزار و اذیت
تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت آنلی بیتون ۱ - اگر در خواب کسی را آزار دهید، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد. ۲ - اگر خواب ...