آروغ
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند آروغ ترش و بدبو بود ، سخنی بر زبان می آورد که برایش خطر آفرین خواهد بود اگر ببیند آروغش رنگی چون دود ...