آرد
تعبیر خواب  آرد به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست ...