آرد بیز (الک)
تعبیر خواب آرد بیز به روایت محمد بن سیرین دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است. اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، ...