آجر
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل ...