آبگینه
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید اگر ببیند ...