آبنوس
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن آبنوس در خواب دلالت بر مردی دارد که صفات سختکوشی ، بر سر پیمان ماندن ، به ثروت رسیدن و غیره به او ...