عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آهنگر

ahangar

تعبیر خواب آهنگر به روایت محمد بن سیرین

دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

تعبیر خواب آهنگر به روایت جابر مغربی

اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

تعبیر خواب آهنگر به روایت یوسف نبی

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.

تعبیر خواب آهنگر به روایت آنلی بیتون

دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است که به زودی مسئولیت هایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد .

پیوندک : https://goo.gl/Dm8cLo
دیدگاه شما ؟