عضویت در خبرنامه نازتر

نخست ايميل خود را"بدون www"وارد كنيد، سپس در صفحه جديدي كه باز ميشود كد امنيتي را وارد كنيد. پس از اين كار لينک تاييد عضويت به "ایمیل شما" ارسال خواهد شد، با كليک روي آن عضويت شما كامل ميشود.

آهن

iron

تعبیر خواب آهن به روایت محمد بن سیرین

اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد.
اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند ، به اندازه آن مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید.
اگر ببیند آهن به او دادند ، به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می شود.
آهنگری را به خواب دیدن، اگر مشهور باشد بر پادشاه دلالت دارد و اگر معروف نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است ، اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می شده ، به سختی و دشمنی و .. قابل تعبیر است.
اگر ببیند آهن و یا مس ذوب میکرد ، دلیل آن باشد که از مردم غیبت و بدگویی می کند.

تعبیر خواب آهن به روایت امام جعفر صادق (ع)

دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.
هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

تعبیر خواب آهن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به پادشاه و امیر منتسب و مربوط می شود.
اگر ببیند از سنگ آهن بیرون می آورد، رنج و سختی به او می رسد.

تعبیر خواب آهن به روایت یوسف نبی

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد.
دیدن آهن قوت ظفر بود.

تعبیر خواب آهن به روایت لیلا برایت

دیدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه هاى خودتان است.
اگر دیدید که آهنگرى مى کنید، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى شوید.
دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشین است.
اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.

تعبیر خواب آهن به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.
۲ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.
۳ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید، نشانه آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید.
۴ـ اگر در خواب ببینید تولیدکننده آهن هستید، نشانه آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می رنید.
۵ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانه آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.
۶ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.
۷ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.
۸ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.
۹ ـ دیدن آهن گداخته در خواب، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید، شکست خواهید خورد.

پیوندک : https://goo.gl/bE6um9
دیدگاه شما ؟